I. Basisinstellingen

De gegevensverwerkende van de van persoonsgegevens overeenkomstig artikel lid 7, van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: "AVG") is T.J Mac s.r.o., IC 08489891, gevestigd op het adres: Drahobejlova 2215/6, Liben, 190 00 Praag 9 (hierna: "gegevensverwerkende").

De contactgegevens van de gegevensverwerkende zijn:

Adres: T.J.Mac s.r.o., Námestí Trebízského 424, 25067 Klecany

E-mail: info@cocochoco.cz

Telefoonnummer: +420 724 886 746

Onder persoonsgegevens wordt alle informatie verstaan met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare natuurlijke persoon is een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een specifieke identificator, zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens, netwerkidentificatie of één of meer specifieke fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De gegevensverwerkende heeft geen functionaris voor persoonsgegevensbescherming aangesteld.

II. II. Bronnen en categorieën van de verwerkte persoonsgegevens

De gegevensverwerkende verwerkt de persoonsgegevens die u aan hem heeft verstrekt of de persoonsgegevens die de gegevensverwerkende heeft verkregen op basis van het uitvoeren van uw bestelling.

De gegevensverwerkende verwerkt uw identificatie- en contactgegevens en de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract.

III. Wettelijke reden en doel van de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke reden voor het verwerken van persoonsgegevens is

 1. de uitvoering van de overeenkomst tussen u en de administrateur op grond van artikel 6, lid 1, brief b) AVG,
 2. het rechtmatige belang van de gegevensverwerkende bij het aanbieden van direct marketing (met name voor het verzenden van commerciële berichten en nieuwsbrieven) overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) f) AVG,
 3. uw toestemming voor verwerking met het oog op direct marketing (in het bijzonder voor het verzenden van commerciële communicatie en nieuwsbrieven) overeenkomstig artikel 6 (1) (a) a) AVG in verband met § 7 paragraaf 2 van Wet nr. 480/2004 Coll., betreffende bepaalde diensten van de informatiemaatschappij in het geval dat er geen artikelen of diensten zijn besteld.
 4. Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is
 5. de afwikkeling van uw bestelling en de uitoefening van rechten en plichten die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen u en de administrateur; bij het bestellen zijn persoonsgegevens vereist, die nodig zijn voor het succesvol uitvoeren van de bestelling (NAW gegevens, contactpersoon). Het verstrekken van de persoonsgegevens is een noodzakelijke vereiste voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Zonder het verstrekken van persoonsgegevens is het niet mogelijk om het contract te sluiten of het door de kant van de gegevensverwerkende uit te laten voeren,
 6. fhet verzenden van zakelijke berichten en het uitvoeren van andere marketingactiviteiten.

Er is geen sprake van automatische individuele beslissing door de gegevensverwerkende in de zin van artikel 22 van de AVG. U heeft uw uitdrukkelijke toestemming gegeven voor een dergelijke verwerking.

IV. Bewaartermijn van gegevens

De gegevensverwerkende bewaart de persoonsgegevens

 1. voor de tijd die nodig is om de rechten en verplichtingen te doen gelden die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen u en de gegevensverwerkende en om aanspraken te doen gelden die uit deze contractuele relaties voortvloeien (voor een periode van 15 jaar vanaf de beëindiging van de contractuele relatie).
 2. totdat de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden wordt ingetrokken, dus voor maximaal 15 jaar, als op basis van die toestemming de persoonsgegevens verwerkt worden.

Na afloop van de bewaartermijn van de persoonsgegevens verwijdert de gegevensverwerkende de persoonsgegevens.

V. Ontvangers van persoonsgegevens (onderaannemers van de verantwoordelijke)

De ontvangers van persoonsgegevens zijn personen

 1. die betrokken zijn bij de levering van artikelen / diensten / de realisering van betalingen op basis van een contract,
 2. die de exploitatie van een e-shop verzorgen en andere diensten verlenen in verband met de exploitatie van een e-shop
 3. die marketingdiensten leveren
 4. De gegevensverwerkende is niet van zins om de persoonsgegevens naar een derde land (een land buiten de EU) door te geven, noch aan een internationale organisatie.
 5. Geëxploiteerde diensten die marketing en ondersteunende diensten verzorgen
 6. Google Analytics - registreert cookies en webgebruik
 7. Google Adwords - registreert cookies en webgebruik
 8. Google Aankopen - verzoekt om beoordeling, registreert uw e-mailadres als u akkoord gaat met het bestelproces
 9. iHeureka - registreert de aankoopconversies en uw e-mailadres voor de service "Verified by customers"
 10. Zboží.cz - registreert de aankoopconversies en uw e-mailadres
 11. Sklik - registreert cookies, webgebruik, aankoopconversies

IV. Uw rechten

 1. Onder de voorwaarden die in de AVG vermeld worden, heeft u
 2. het recht op toegang tot uw persoonsgegevens volgens art. 15 van de AVG,
 3. het recht om uw persoonsgegevens te herstellen volgens art. 16 van de AVG, resp. om de verwerking ervan te beperken volgens 18 van de AVG.
 4. het recht om persoonsgegevens te wissen volgens art. 17 van de AVG.
 5. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking volgens art. 21 van de AVG en
 6. het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens volgens art. 20 van de AVG.
 7. het recht om de toestemming voor verwerking schriftelijk of elektronisch in te trekken naar het adres of het e-mailadres van de gegevensverwerkende, zoals vermeld in art. III van deze voorwaarden. U kunt uw toestemming op elk moment in uw eigen klantaccount intrekken.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens (Autoriteit Persoonsgegevens) als u vermoedt dat uw recht op bescherming van persoonsgegevens geschonden is.

VII. Voorwaarden voor de beveiliging van uw persoonsgegevens

De gegevensverwerkende verklaart alle passende technische en organisatorische maatregelen te hebben genomen om de persoonsgegevens te beveiligen.

De gegevensverwerkende heeft technische maatregelen genomen om de data-opslagplaatsen en de opslagplaatsen van de persoonsgegevens in papieren vorm te beveiligen, met name een beveiligde/versleutelde webtoegang, een versleuteling van de wachtwoorden van de klanten in de database, regelmatige systeemupdates, regelmatige systeemback-ups.

De gegevensverwerkende verklaart dat alleen door hem geautoriseerde personen toegang hebben tot de persoonsgegevens.

VIII. Slotbepalingen

Door een bestelling in te dienen via het online bestelformulier, bevestigt u dat u bekend bent met de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens en dat u deze volledig accepteert.

U gaat akkoord met deze voorwaarden door uw toestemming te controleren via het online formulier. Door toestemming te geven, bevestigt u dat u bekend bent met de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens en dat u deze volledig accepteert.

De gegevensverwerkende heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. De nieuwe versie van deze algemene voorwaarden wordt op de website daarvan gepubliceerd en tegelijkertijd wordt u de nieuwe versie van deze algemene voorwaarden toegezonden via het e-mailadres dat u bij de gegevensverwerkende hebt opgegeven.

Deze voorwaarden treden in werking op 17 september 2019.